21.11.20 21:37 Alter: 7 days

عباس ( بابك)رحمتي: آبان ماه ١٣٩٨ سرفصل نويني در تاريخ مبارزات ايران

Kategorie: Nachricht

 

 

گر ما ز سر بريده مي نرسيديم 

در مجلس عشاق نمي رفصيديم

 

مادر نیکتا_اسفندانی در اینستاگرام:

"در خیابان می کشند و در دادگاه محکوم به اعدام میکنند تا اینگونه ما را بترسانند؛ غافل از اینکه ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم..."

 

يكسال از قيام مردم ايران به خاطر افزايش  قيمت بنزين گذشت. مردم به خيابانها آمده بودن كه گراني بنزين را فرياد بزنند ولي با گلوله هاي جنگي رژيم آدمكشِ مواجه شدند .قيام ٩٨ آبان را مي توان سرفصل نويني از مبارزات مردم ايران دانست كه ماهيت  و چهره كريه و فاشسيتي رژيم  را بخوبي نشان داد. در اين سرفصل ديگر براي كسي شكي باقي نگذاشت كه رژيم براي حفظ نظامش تا جايي كه بتواند مي كشد ، همان كه خميني مي گفت ؛ "حفظ نظام از أوجب واجبات "است  يعني،  بكش تا زند بماني.و تا جايي كه توانست در همان سه روز اول آبان كشت! در اين ميان ، جريان اصلاح طلبان در داخل كشور فاجعه آميز بود. جرياني كه در ان سوئي قرار گرفت كه  سركوبگران و آدمكشان رژيم قرار داشتند. البته در زمان خاتمي ، ماهيتشان براي درصد بالايي از مردم ايران ،  مشخص شده بود، اين شعار،اصلاح طلب ، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا واقعيت جامعه ايران  بود، امما براي  مردم مشخص  شد كه اصلاح طلبان، استمرار طلباني بيش نيستند! اين واقعيتي از نام قبلي آنها است! آنها نشان دادن كه اگر صدها نفر ديگر هم در ايران  كشته ميشدند اينها لام تا كام حرف نمي زدند ، چون بنا نبوده كه حرفي بزنند.چون با سرنگوني رژيم اين باند هم احساس خطر خواهد كرد، بخاطر حفظ جان خودشان با جنايات خامنه اي همراه ميشوند.

كشتار آبان ٩٨ ماهيت روزنامه نگاران در داخل و حتا  خارج كشور را بخوبي نشان داد . جز اندك نشريات و رسانه ، كلامي در مورد اعتراضات مردم ايران  نسبت به گراني  بنزين خبري در مورد كشتارهاي گسترده در ايران را  درز ندادند ، فقط رويتزر بود كه از ١٥٠٠ تن كشته پرده برداشت! عفو بين الملل هم تعداد كشته ها را فقط ٣٤٠ تن نام برد.

گسترده تر شدن تحريم ها:

پس از آن كشتارها رژيم از طرف آمريكا،  تحريم ها بيشتري را تحمل كرد. بايد گفت دولت ترامپ پس از زمان روي كار آمدن با خروج از بر جام و اعمال تحريمهاي فلج كننده چرخ اقتصادي رژيم را از كار انداخته است و مردم هم هنوز در گيرش هستند. و ادامه تظاهرات گسترده و اعتصابات مي توانست مشكلات رژيم را بيشتر از اين كند.يادمان باشد با اين گراني سرسام آور ،  دولت  تدبير و اميد مي گويد با وجود افزايش ٣٠ درصدي قيمت سوخت باز هم ارزانتر از ساير كشورهاي ديگر جهان است ! با اين وجود باز سوبسيد را بهانه قرار ميدهد و منت سر مردم مي گذارد. دولت در تلاش بود به نوعي اقتصاد را مديريت كند ولي بنظر ميرسد مديريت بد او جامعه را فلج كرده است .

تظاهرات ادامه يافت و بيش از سد/١٠٠ شهر  و شهرك را در بر گرفت . در شهرهاي مختلف موارد زيادي از وحشيگري و خرابكاري وجود داشت. آبان نشان داد ترس از وجود مردم رخت بربسته است!آنها مي خواهند آبان را كه بيت خامنه اي گفته است : كدام آبان؟ جواب دندان شكني بدهند. 

كدام آبان؟  

همون آباني كه نيزارها ي بهبهان را لإله گون كرده بود.همان آباني كه ياد عزيزان را در دل   باز ماندگان  زنده خواهد كرد. همان آباني كه جوانان بهبهاني را با تيرباران و يوشكاء مورد حمله قرار دادن و جمعيت معترض را به سمت نيزارهايي رانده تا آنجا را به قتلگاه جوانان جنوبي تبديل كنند.  

همان آباني كه قرار گذاشته بودن بعد از  آن ديگر چنين آباني نيايد! ولي ديديم بخاطر برزگداشت جانباختگان و ترس از رهروان آنها چه جنايتها كه نكردند!  تمامي گورستانهاي را اشغال كردند و در بعضي از شهرها اسفالت جاده ها را كنده اند كه ترددي  صورت نگيرد.   

مكالمات اطلاعاتي ها روي بي سيم

مكالمات از سركوب  در شمال شرقي تهران شنيده ميشود، در بي سيم شنيده مي شود كه در درگيري ها با مردم،فقط  نيروهاي شخصي شركت كنند و نه بوسيله نيروهاي انتظامي!

يك فايل صوتي وجود دارد كه به قيام آبان إلحاق ( اضافه)  مي شود. آباني 

حضور بانوان در تظاهرات هاي سراسر ايران چشم گير است ، 

مردم دارن از سمت باقري به سمت ميدون قرآن مي آند . نياز به يگانه ويژه است ! إمداد يگان ويژه بيان ( بيايند) ، پوشش رو بدند مشكلي بيش نياد!

اين دستور نشان ميدهد كه چقدر از مردم ترس دارند و تاكيد دارد از تيراتون به موقع استفاده كنيد تا مبادا تمام شود و اسير دست مردم شوند.قصد داشتند ، طبق دستور از كمر به پايين اقدام كنيد( بزنيد). به نحوي عمل كنيد تيراتون تمام. نشه!  تيراتون را الكي ، هوايي شليك نكنيد! لازم به يادآوري است اين توصيه يكي از نيروها به پايين دستي اش است. به آنها مي گويد راستي به پا هم زديد؟! اشاره به گفته هاي وزير كشور است كه گفته بود ؛ چرا به سر معترضان شليك شده است؟ ، گفت ؛ به پا هم زده شد؟!

از ترس تو بيسم ميگه: يادمان باشد ، شد ضربه نيستي و فشنگ و گاز اشك آور و آب و آبپاش تون تموم ميشه! 

لازم است نوشته شود ، اين هم مكالمات شمال شرق تهران بود: " زنان ( بانوان) حضورشان چشمگير است! 

 قيام آبان ماه از نگاه  مجيد توكلي: 

مجيد معتقد است ، "جنبش آبان ٩٨  تمامي جنبش ها را در خود حل كرد و حالا كار اين واقع شكل طي گري به خود گرفته است! او مي گويد آبان ٩٨ در فضاي دوقطبي رخ داد از ابتداء كساني كه در چنين شرايطي بي طرف ها را كه ساكتند، هدف قرار دادند. تماميت خواهي  به سفره مردم رسيد و آن روز همه فروستان سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي هم داستان شدند. جنبش هاي پيشين در آبان ( ١٣٩٨) حل شدند !هركه با مردم نبود بخشي از مشكل شد."

جنبش آبان ٤١ سال بود كه رژيم در آن خانه لانه داشت ، در آن ماه نقاب را از چهره رژيمشان  برداشت .كاري كه رژيم در اوايل انقلاب نتوانسته بود، آنرا با كشتاري عريان در آبان  انجام داد. البته اين كشتارها ما را به ياد اعدامهاي صحرايي ( بيدادگاه صحرايي) خلخالي در كردستان و تركمنستان مي اندازد ! كه همچون داعشي ها بدون محاكمه تيرباران مي كرد!

امروز مردم به سر فصل نويني رسيده اند، و در طول جنبش و يا قيامهاي گذشته تجربيات زيادي كسب كرده است  و مسلمن در حركات بعدي از آنها خواهد آموخت. اپوزيسيون از گذشته خود درس گرفته و تلاش براي  همبستگي دارد و راهي است كه بايد طي شود. بايد گفت چاره اي جز اين نيست ، از اتحاد و همبستگي مي توان به پيروزي هاي بزرگي دست يافت.  اكنون با شرايطي كه بر ايران حاكم است  و با وجود ٦٠ ميليون گرسنه در ايران ، شورش گرسنگان  در راه است و بزودي اين حركات ، پر زور تر شروع خواهد شد. اپوزيسيون بايد به فكر سازماندهي مردم باشد تا از وحشي گري ها  و ضربه هاي رژيم جلوگيري كند.مسلم بدانيم ،  رژيم ديگر  توان برخورد با مردم را چون گذشته نخواهد داشت. قيام آبان ماه يك ويژگي  بارزترين ديگري هم داشت وآن  نزديك شدن جناح هاي دروني رژيم بود. جناحها ي چپ و راستش يكي شدن ، يكي شدن تا حفظ خود و نظام را تكميل كنند. جريان اصلاح طلب نه تنها عكس العملي نشان ندادند كه با اصولگرايان همه جبهه شده و به  راه  بيت رهبري رفتند ، بيت عنكبوتي خليفه ولايت فقيه  كه آنروزها دستور شليك  به قلب و مغز جوانان را صادر كرده بود،پيوستند و در إمداد  رساني به بيت خامنه اي هيچ گاه كوتاهي نكردند. اين آخرين فرصت براي قسمتي از اپوزيسيون بود كه دل خوش به جناحهاي دروني رژيم كرده بود. در چنين شرايطي  اتحاد  اپوزيسيون ايراني ،اعتماد از دست رفته را به اردوي مبارزان باز مي گرداند اين درس بزرگي بود كه از آبان گذشته مي آموزيم. اتحاد، اتحاد رمز پيروزي است.  

 

    

 

 

 

 
 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com