18.11.20 22:42 Alter: 10 days

حسین عرب: فروپاشی پیش از براندازی

Kategorie: Meldungen Links

 

 

اصطلاح فروپاشی پیش از براندازی، از قرن بیستم رواج پیدا کرد، و در معرفی نظام های حکومتی بکار می رود که قبل از برکناری و بیرون شدن از قدرت، هویت آن ها تنها در ثبت جوامع بین المللی و سیاسی وجود دارد و در داخل کشور تبدیل به رژیمی اشغالگر شده اند، که تنها با نشستن بر سرنیزه به حیات خود ادامه می دهند، و بعلت گسستن مردم از آنها و بی اعتمادی متقابل، هیات حاکمه بظاهر مستقر در قدرت، از نگهبانان درب اتاق خود هم واهمه دارند.

علائم ظهور این دوره از حیات یک رژیم از گفتار، رفتار و کردار سران آن قابل تشخیص است، و از سخت ترین مراحل گذار از رژیم فرو ریخته به وضعیت جدید است. در زیر به بعضی از این مشخصات اشاره می شود:

1.     عصبانیت،

فروپاشی با عصبانیت دیوانه وار سران مشخص می شود، در چشمان آنها در زمان سخن گفتن خشم خشنی دیده می شود، که با فحاشی به مخالفان و دشمنان و تهدید همراه است. در چشم،  گفتار، و حرکات بدن ، تنش درونی آنها را به روشنی نشان می دهد، و در حالات عصبی به خنده های بلند و روانی منتهی می شود.

2.     بدبینی عام،

سران حکومت فرو ریخته، همه را بجز خودشان مقصر این واقعه می دانند، لذا در جلسات خصوصی به یاران و همراهان خود حمله کرده و آنها را بی عرضه و نالایق می خوانند، و از ارائه اطلاعات درست اوضاع و احوال، برآشفته و مقصر وقایع را مسئولین پائین تر از خود معرفی می کنند.

3.     آشفتگی در تصمیم گیری ،

سران بعلت دریافت خبرهای ناخوشایند، بی خوابی شبانه، بهم ریختگی روانی توانایی و قابلیت تصمیم گیری درست را از دست داده و دستور به اقداماتی می دهند که آنها را هر چه بیشتر در منجلاب فروپاشی فرو می برد.

4.     عدم تصمیم گبری،

شرایط آشفته و فشار از جوانب مختلف مغز سران نظام فرو ریخته را به بی تصمیمی می رساند، تا به حدی که حتی برای رفع مشکل هایی که امکانات رفع آنها را هم دارند، نمی توانند تصمیم گیری کنند.

5.     احساس خیانت،

عادی است زمانی که مسئولین رده پانین تر رژیم احساس خطر بکنند، بفکر یافتن یک محل امن برای خود، خانواده، و اموالاشان خواهند بود، از جمله خارج کردن خانواده از کشور،  ثروت با ارز و اقلام با ارزش، و مدارک و مستندات ، و این اقدامات به آشفتگی بیشتر حکومت می انجامد. و واکنش سران نظام ، احساس خیانت از طرف اطرافیان خواهد بود.

6.     اختلاف در میان گارگزاران ارشد رژیم،

یکی دیگر از مظاهر فروپاشی، اختلاف میان کارگزاران حکومت با یکدیگر، و مقصر دانستن جناح یا افراد گروه های مختلف است. هر کس سعی می کند با آوردن دلیل و برهان اثبات کند که اعمال، رفتار، و کردار گروه مقابل بوده که این وضعیت را پیش آورده است.

خواننده این سطور می تواند شواهد مدعای بالا را در جامعه به روشنی رصد و مشاهده کند.

حال زمان برداشتن مرحله پایانی کار نظام جمهوری اسلامی، یعنی براندازی است.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com