15.09.20 22:44 Alter: 11 days

کانون کنشگران هانور: اعدام نوید افکاری تایید چهار دهه جنایت

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

 خبر کوتاه بود اعدامش کردند.

جامعه جهانی که خواهان یک دادرسی عادلانه با هیئت منصفه و داشتن وکیل برای نویدافکاری و برادرانش بودند، با اعدام مخفیانه و دفن شبانه او از سویرژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بار دیگر غافلگیرشدند.این قتل یک بار دیگر سرشت ضدمردمی و ارتجاعی رژیم اسلامی و در عین حال حقانیت مقاومت ومبارزه شهروندان ایران رابرای جامعه‌ای عاری از ستم و نابرابری و برای عدالت اجتماعی و زندگی بهتر نشان داد.هم اکنون بیش از سی زندانی سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.رژیمضدمردمی و اسلامی در شماری از بحران‌های بزرگ گرفتار آمده که موجودیت خود را در خطر می‌بیند،و از این رو، در برابر مطالبات شهروندان، به تنها حربه یعنی سرکوب واعدام برای ایجاد رعب ووحشت چون گذشته متوسل شده است‌.  بسیاری ازجوانان ماچون نوید افکاری اعدام ویا دراعتراضات خیابانی هدف شلیک تیر جنایتکاران اسلامی قرار گرفته‌اند. زنان از اولین نیروهای اجتماعی بودند که علیه نظام ارتجاعی به خیابان آمدند وشعاردادندماانقلاب نکردیم که به عقب برگردیم و علیه حجاب اجباری وبرای برابرحقوقی ازابتدا تاکنون کماکان مبارزه می‌کنند. کشتار دههشصت،قتل عام زندانیانسیاسی در سال ۶۷، حمله به خوابگاه دانشجویان در۱۸ تیر ۸۸ ، سرکوب جنبشتیرماه ۹۶ و آبان ۹۸ که بیش از صد شهر خیابان‌هازیرپایمعترضینبلرزهدرآمد، نشانه‌هایی بودند که یک صدا کلیت نظام ترور و وحشت را به چالش کشیدند. و رژیمبا وحشت تمامتنها با کشتار در ابعاد بزرگ قادر گشت دوباره بر این شرایطچیرگی یابد.مبارزات کارگری در کنار مبارزات زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، تهی‌دستان شهری، فعالین جامعه مدنی، محیط زیست و کودکان کار و فعالین زبان مادری، هنرمندان، نویسندگان ... خبراز تغییر وتحول بنیادی یعنی انقلاب می‌دهد، و در جامعه دو قطبی شده ما، رژیم جنایتکار که در حال انزوا و کوچک‌تر شدن است، و همهنگام جنبشهای اجتماعی در حال برآمد و توانمند شدن است. امروزه زندان‌ها انباشته از معترضین علیه وضع موجود، وکلای مدافع حقوق مردم،هنرمندان و خبرنگاران، پیروان دیگر ادیان از جمله بهایی، نوکیشان مسیحی و‌.... است.اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در دوران کرونا در زندان‌های ایران از نشانه‌های بارز نقض اولیه حقوق زندانی سیاسی است.ما ضمن تسلیت به خانواده نوید افکاری، خواهان آزادی بدون قید و شرط برادران افکاری، همه زندانیان سیاسی و خواهان بازدید یک هیئت بین‌المللی از زندان‌های ایران هستیم. ما از مردم جهان، نهادها،احزاب...انتظار داریم که نقض حقوق بشر در ایران را نادیده نگیرند، و رژیم جمهوری اسلامی را بخاطر نقض مستمر حقوقبشرمحکومکرد و به پایمیز محاکمه بکشانند.

همراه با همودر همبستگی بامبارزاتحق‌طلبانه مردم‌ در حرکت اعتراضی شنبه 19 سپتامبرمکان‌Kröpcke

ساعت پنج و نیم تا هفت شرکت کنیم، و پشتیبانی خود راازجنبش آزادی‌خواهانه مردمان کشور مانشان دهیم. 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

 زنده باد آزادی وبرابری

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان

Kanoon.hannover@gmail.com
Gozareshgar
info@gozareshgar.com