15.09.20 22:39 Alter: 11 days

داوود احمدلو: سخنی چند با خارج نشینان لائیک

Kategorie: Meldungen Links

 

 

در جهان متمدن امروزی و خصوصا در اروپا کلمه لائیسیته دیگر کاربرد روزانهندارد، چون مردم، دولت‌ها و کلیساها هر کدام جای خود را پیدا کرده اند، در نتیجهاگر در ادبیات مخالفین خارج نشین رژیم اسلامی این کلمه به چشم میخورد (کهمعنی آن به زبان خیلی ساده همان جدایی دین از دولت و عدم مداخله آن در زندگیروزمره مردم) ، بیشتر روی سخنشان به مردم ایران است که برای بخش عظیمی ازهموطنان درون مفهومی ندارد و حتا بعضی ها به آن معنای خدا ستیزی هممی‌دهند. اگر توانستیم با روشنگری به جنگ خرافات رفته و آنها را از زندگی روزمرهمردم خارج کنیم بخش بزرگی از راه را طی کرده ایم.

سالها پیش قبل از انقلاب، فیلمی به کارگردانی سهراب شهید ثالث به نام طبیعتبیجان دیدم که حکایت سوزن بانی بود که از بدو استخدامش در اداره راه آهن بازنش در یک خانه محقر بر سر ریل قطار زندگی می‌کرد و هر روز صبح زود بیدارمی‌شد تا خط را عوض کند و تا زمانیکه باز نشسته شد از آن نقطه هرگز به جایدیگری نرفته بود و زمانی که همکارش آمد و برایش خواند که طبق قانون فلان وبهمان از این تاریخ تو باز نشسته هستی، تنها جوابی که سوزن بان داد این بود کهاینهایی را که خواندی “یعنی چه”؟

زمانی که در قرن شانزدهم مارتین لوتر با وجود اینکه خودش کشیش بود به جنگکلیسا رفت نه از برای آنکه ایمان مردم را بگیرد، بلکه بر علیه خرافات بود که قد علمکرد و گفت گناه هیچکسی با پرداختن پول به کلیسا پاک نمی شود (همانند ریختنآب توبه در اسلام) که تازه آن پول هم روانه رم می‌شد تا خرج ساختن کلیسای عظیمرم شود و به همین دلیل هم از طرف پاپ لئون دهم تکفیر شد که بعد از آن پایهپروتستانیزم از مسیحیت را بنا نهاد.

اگر در فرانسه در دسامبر ۱۹۰۵ با پافشاری نماینده سوسیالیست مجلس Aristid Briand لائیسیته قانونی شد، از مدتها پیش در جامعه فرانسه بر رویش کار شدهبود و جامعه آماده پذیرش آن را داشت، در جامعه ای همانند ایران که درصدعظیمی به دنبال نان شب میدوند، سخنرانی از لائیسیته در قالب کلمات پیچیدهجایی ندارد و این موضوع برای ایندسته از مردم آخرین دلواپسی شان میباشد.

تا زمانیکه مردم بر این باور باشند که با لائیسیته یا میخواهیم مذهبشان را از آنهابگیریم و یا در صدد تعویض آن هستیم، همچنان این کلمه برایشان سوژه تابوخواهد ماند، تازه با فرض اینکه توانستیم آنها را به انسان‌های عاری از اعتقاداتمذهبی تغییر دهیم، آیا چیز دیگری داریم که این خلاءای  را که در آنها ایجاد کردهایم با آن جایگزین کنیم؟ تا زمانیکه با این مردم به زبان خودشان از اینوع مقولاتسخن نیاوریم، درکشان از لائیسیته همانقدر خواهد بود که سوزن بان از حکمبازنشستگی اش.

با مهر، داود احمدلو

۲۹ آوریل ۲۰۲۰
Gozareshgar
info@gozareshgar.com