10.09.20 23:44 Alter: 16 days

بر پاخیز و پای در راه بگذار _ شعری از ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس

Kategorie: Meldungen Links

 

 

بر پاخیز و پای در راه بگذار 

 

مردگان، انسان های لب فروبسته،

مردم گرسنه، مردم زندانی، 

باسنگینی سنگی که بر روی سر و بر روی قلب دارید;  

مردمانمتروی هر روزه 

باکفشهای چوبین پرطنین 

و کتابی که می خوانید 

مانند کسی که از یک پنجره باز در یک روز بهاری می گریزد.

 

 

مردم فرانسه، مردم رومانی، 

مردم بلغارستان، مردم یونان، 

مردم صربستان، و تو ای مردم آلمان، 

کی وقت آن خواهد رسید؟

 

 

آیاآزادی دیگر نامی بیش نیست؟  

او که هر بامداد زیبا تر بود،  

مانندزنی که دوستش داریم 

و هر بامداد جوانترمینمود.

 

 

 آزادی که کاخ ها را فرو می پاشید  

و داس ها را بلندمیکرد 

و باعدالت دروغین مبارزه میکرد، 

آیاآزادی دیگربرای تودر این بامداد نامی بیش نیست؟                                                                      

 

مردمِ در زیرآوارسنگین سکوت

مردم لب فرو بسته

مردم شکسته اندام، 

با بدن های لرزان در زیرچکمه ها

که دور میشوید در پیاده رو، 

معجزه جز از شما بر نخواهدآمد

و هیچکس دیگری جز شما همانند لازار* بر گورش نخواهد گفت: «بر پاخیز و پای در راه بگذار»... 

*لازار یکی از همراهان حضرت مسیح بود که به فرمان او از قبر زنده بیرون آمد.

 

ادیت توماس رمان نویس، آرشیویست، تاریخ نگار و روزنامه نگارفرانسوی است که در ۱۹۰۹در مون روژ به دنیاآمد و در سال ۱۹۷۰ در پاریس از دنیا رفت .او  در دوره جنگ جهانی دوم به «مقاومت» می پیوندد و یکی از شخصیتهای فعال دوران مقاومت به شمار میآید. ادیت در نشریات مخفی با نام مستعار مطالب خود را مینوشت و ژنرال دوگل برخی از گفته های مخفی او را در صحبت هایش ذکرمیکرد

ادیت توماس از پیشگامان تاریخ زنان به شمار میآید. او مبارزی است که برای کسب آزادی و علیه خفقان سیاسی، اجتماعی  و جنسی مبارزه میکرد.

ادیت توماس این شعر را در سال ۱۹۴۳نوشته است.

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com