06.02.18 22:33 Alter: 13 days

حسن رحمان پناه: اهدای نماد صلح پاپ به اردوغان، نمایش چهرە واقعی واتیکان ؟

Kategorie: Nachricht

 

 

بنا به گزارشات منتشرە ، روز دوشنبە ٥ فوریە ٢٠١٨ " پاپ فرانسیس" رهبر کاتولیک های جهان ، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری فاشیست ترکیه در واتیکان را ملاقات نمود . پاپ در این دیدار به اردوغان "مدال فرشته صلح" مخصوص واتیکان را اهدا کرد. پاپ به‌هنگام اهدای این مدال برنز کە حدود ۲۰ سانتی‌متر طول دارد اظهار داشت "این یک فرشته صلح است که دیو جنگ را خفه می‌کند". پاپ همچنین گفت "این مدال نماد جهان بر پایه صلح و عدالت است."
رجب طیب اردوغان کە با دستان خون الودە به کشتار مردم بیدفاع عفرین در ١٨ روز اخیر و سرکوب بیرحمانه مخالفینش در داخل و خارج ترکیە به چهرە منفور جهانی تبدیل شدە ، به نوبه خود چشم‌اندازی از استانبول که کلیسای "ایا صوفیه و مسجد سلطان احمد" را نشان می‌داد به پاپ اهدا کرد.
تعویض این دو هدیە ، از جانب پاپ بعنوان رهبر کاتولیک های جهان و وارث قرون ننگین و خونبار "وسطی " و کشتار میلیونها انسان به دست خاجدارهای بنیادگرای مسیحی در آن دوران به عنوان یک مکتب مذهبی و شاخەای از مذاهب ابراهیمی کە دین اسلام نیز آخرین شاخە آن است و اردوغان به عنوان دیکتاتوری کە رۆیای سلطان عثمانی شدن و زندە کردن خلافت این سلسلە با حدود ٦ قرن جنایت و کشورگشایی را در سر دارد ، اگر چه به ظاهر "صلح دوستانه" است ، اما در سینە خود نفرت جنگ های کثیف مذهبی میان مسیحی ها و مسلمانان را تداعی میکند. این دو چهرە ، همراه با خامنەای و شاهان عربستان سعودی، نمادهای مذهب مسیحی و اسلام هستند. مذاهبی کە در شکل و شمایل گذشتە و اکنون از جملە " یهودیت، مسیحیت، اسلام و ..." نمود سلب اختیار از انسان، بی ارادە کردن آن ، وادار کردنش به تمکین و رضادادن به قضا و قدرت و تسلیم شدن انسان به بردگی مطلق است. مذهب شکلی از حکومت و سیطره اقلیت حاکم بر اکثریت جامعه است کە هیچ اقدامی خارج از قدرت مطلق ، کە خود را نمایندە خدا بر "عوام الناس" فرض کردە به رسمیت شناختە و نمی شناسد. دین اقتدار همه گیر و توتالیتر در عرصە اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ،فرهنگی و زندگی خصوصی انسان است کە بشر را در چنبرە خود زندانی و خفە می کند. مذهب ایدئولوژی حاکمان در طول تاریخ و توجیە کنندە روابط و مناسبات طبقاتی و مدافع ستمگران علیە ستمدیدەگان بودە و خواهد ماند.
در حالیکە جنایات روزانه کشیش و اسقف ها در کلیساهای کاتولیک مذهب مسیحی و تجاوز روزانه آنان به کودکان زبانزد خاص و عام است ، دیگر نماد مذهب اسلام ، یعنی اردوغان، از میان انگشتانش خون می چکد .اردوغان بە دیدار پاپ می رود تا "دعای ربانی" وی در کشتار مردم بی دفاع ، اما مقاوم و سربلند عفرین همراهش باشد. اما مبارزە و مقاومت جنگجویان فداکار "یگانهای مدافع خلق " و نیروهای مردمی "ی پ گ " و " ی پ ژ " همراه با تظاهرات و پایداری مردم عفرین ١٨ روز است دومین ارتش بزرگ ناتو با مجهزترین سلاحهای آمریکای و روسی را زمین گیر کردە و" مدال برنز ٢٠سانتی " پاپ نیز نمی تواند هیچگونه آب تطهیری بر جنایت های اردوغان بریزد و آن را پاک کند.
اهدا نماد "صلح" پاپ به اردوغان، نمایش چهرە واقعی واتیکان و پاپ و تآئید جنایات روزانه اردوغان به عنوان سردار اسلام در سرکوب مردم ترکیە ، در حمایت از بنیادگرایی اسلامی و در دفاع از جنایات این فاشیست در عفرین مقاوم و شکست ناپذیر است. بی شک جامعە اگاه جهانی، دادن هدیە "صلح" از جانب پاپ به یک جنایتکار جنگی را فراموش نخواهد کرد و به بخشی از حافظە جهانی در همکاری مذاهب با هم در شرایط حساس ، بحرانی و در تقابل با آنان تبدیل خواهد کرد.

سە شنبە / ٦/ فوریە ٢٠١٨


 

 

 

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com