08.01.18 01:23 Alter: 12 days

پیام خسرو شهریاری, نویسنده و کارگردان به مردم بپا خاسته ی ایران!

Kategorie: Nachricht

 

سقف و کتاب و گندم، قدرت به دست مردم

پیام همبستگی و همراهی با مردم بپا خاسته ی ایران!

 

استقلال، نان، کار، آزادی

سقف و کتاب و گندم، قدرت به دست مردم

این صدای توفان تغیر است. زخم های کهنه از اعماق، سر باز کرده اند.

چهار دهه، بی خانمانی، فحشا، آواره گی، بی کاری و گرانی و فقر، تنها بخش کوچکی از این زخم هاست. زندان ها مملو از زندانی ست. اعدام های فردی و جمعی، شکنجه در زندان ها، سانسور، خفقان، ترور، کشتار روشنفکران و ناراضیان، تنها بخشی از آن ابزارهای سرکوب است تا یک ملت به سکوت واداشته شود. ثروت های ملی و عمومی بی دریغ، غارت شده اند. بنیادگرایی اسلامی و تروریسم کور، به کشورهای خاور میانه صادر می شود.حکومتی مستبد و بی رحم و فاسد، به نام جمهوری اسلامی ایران، بی رقیب، بر موج این بنیادگرایی، می تازد.

اما توفان بینان کن تغییر بر خاسته. دریای بی کران بیکاران، بی خانمانان، دانشجویان، کارگران و آزادی خواهان به حرکت در آمده و یک پارچه  آشکارا هدف نهایی خود را فریاد می زنند. این دریای عظیم انسانی مصمم است تا تمام بنیادهای این حکومت عقب افتاده، ارتجاعی، بنیاد گرا، بی رحم و مستبد را از ریشه بر کند، عنصرهای ریز و درشت آن را از مسند به زیر کشد و آن را برای همیشه به عنوان خاطره ای تلخ و دردناک، به گورستان تاریخ بسپارد.

به پا خاسته گان! من هم با شما همراهم.

با شما همان شعارهای شما را فریاد می زنم.

به هنرمندانیهم که سال ها با این لاشخوران عبا بردوش عمامه بر سر نعلین به پا همراه و همگام بوده اند و برای پرچم و بقای جمهوری اسلامی دل می سوزانند پیامی دارم.

دیگر از همکاری و همدلی با این لاشخوران دست بردارید.

به مردم بپوندید. با آن ها همراه شوید. فردا خیلی دیر است.

زنده باد آزادی

استقلال، آزادی، جمهوری

خسرو شهریاری

نویسنده و کارگردان

6 ژانویه 2018
Gozareshgar
info@gozareshgar.com