09.08.17 11:03 Alter: 14 days

کانون مدافعان حقوق کارگر: طرح‌های پیشنهادیِ دولت براي به افلاس كشيدن هر چه بيشتر كارگران و زحمتكشان

Kategorie: Nachricht

 

 

www.kanoonm.com/2820

 

هر روز طرح جديدی از سوي دولت‌مردان ارائه ميشود كه مضمون تمام آنها به افلاس كشيدن و گسترش فقر و سيه‌روزی در ميان كارگران و حقوق بگيران و اقشار تحت ستم است . طرحهایی مانند کارورزی، مهارت آموزی و آموزش پرستاران در محیط بیمارستان ها که به اصطلاح برای مقابله با بیکاری قشر جوان و تحصیل کرده و اشتغالزایی اجرایی میشوند. در هيچ كدام از اين طرح ها نشانه‌ای از ايجاد اشتغال جديد ديده نميشود بلكه تنها بيگاری کشیدن از نیروی کار متخصص جویای کار است.

چند سال قبل، طراحان چنين طرح​​هائی براي به اصطلاح مقابله با بحران بيكاری، به گسترش موسسات آموزش عالی خصوصی دست زدند تا ضمن پنهان کردن ظاهری بیکاری، سودهای باد آورده را از طريق خصوصی سازی آموزش عالی به دست آورند! اما امروز که بیکاری در ميان دارندگان تحصيلات عالی گسترده شده، باز سودای دیگری برداشتهاند تا این نیروی متخصص و آموزش دیده را به بیگاری بکشانند چرا که اجرایی شدن قراردادهای نفتی عظیم با شرکت های بزرگ و غارتگری مانند توتال آن هم با چنان شرایط خفت بار و سایر طرح های مشابه، نیاز به نیروی کار تقریبا رایگان نیز دارد.

تمامی اين طرح‌ها  به طور اساسی سود بيشتر صاحبان سرمايه را مد نظر دارد و در راستای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ارزان سازی نیروی کار است. نظام اقتصادي‌ای كه بنيانش بر استثمار هر چه بيشتر نيروی كار گذارده شده و تمام تلاشش براي بالا بردن سود سرمايه‌ها باشد و در آن نقش نيروی كار و مردم به وجود آورنده‌ی ثروت به هيچ انگاشته شود؛ در ذات خود با بحران‌های  غير قابل علاج مواجه است كه هر روز ابعاد آن گسترده‌تر ميشود. 

ارائه چنين طرح هائی نه تنها داروی بحران‌های اين نظام اقتصادی نخواهد بود بلكه همانند گذشته بحران با ابعادی وسيع‌تر در آينده‌ای نه چندان دور سر بر خواهد آورد. اعتراضات سراسري پرستاران، دانشجویان و كارگران و تشكلهای مستقل كارگری به این طرح های ضدکارگری، هر روزه ابعاد وسيع تري مي يابد و قدرتمداران كه هيچ گونه توجهی به اين اعتراضات ندارند همچنان بر اجرای چنين طرح هائی پاي ميفشارند.

تنها راه علاج ، تغيير اساس اين سيستم اقتصادی است كه بايد با دستان توانای كارگران و زحمتكشان و با پايه گذاری يك سیستم اقتصادی صورت گيرد كه مبنای آن نه سودپرستی ، بلكه انسانيت انسان‌ها باشد.


کانون مدافعان حقوق کارگر
۱۶ شهریور ۱۳۹۶

 


غلام عسگری بختیاری |

من بعنوان مسئول وبنیانگذاراولین وبزرگترین شوراهای کشوردرمجتمع بزرگ فولاد اهوازوشرکتهای تابعه ووابسته درسال1359 ازهمان زمان همچون دوران حکومت شاه علیه بیعدالتی حاکمان رژیم جهل وجوروفساد وجنایت آخوندی فریاد برآوردم زیرا درهمان مدت کوتاه با توجه به شناخت ملایان ازتاثیرگذاری جامعه کارگری بربود ونبود حکومتها سرکوب ودستگیری واخراج کارگران ونیروهای آگاه وانقلابی درشرکتها وکارخانجات راآغازکرد وماهییت ضد کارگری خودرا بصورت عریان نشان داد ودرسال1369 که بصطلاح قانون کارارتجاعی را به تصویب رساند که مورد اعتراض ما نمایندگان واقعی کارگران قرارگرفت اما مزید برعلت پس ازپایان جنگ ضد میهنی خمینی وصدام آغازشد که پاسداران ونیروهای اطلاعاتی وامنیتی وبسیجی ها وپاچه خواران ولی فقیه درشرکتها وکارخانه ها وصنایع بزرگ وکوچک شرکت وخاصا برذخایرارزی وبانکی وصادرات وواردات تسلط یافتند ودست به غارت وچپاول حاصل دسترنج کارگران وزحمتکشان زدند وبرای باج دادن به دول سرمایه داری با تعطیلی بخش بزرگی ازصنایع تولیدی به وارد کردن کالاهای بنجل ازآن کشورها کردند وباعث شد تا میلیونها کارگربیکارشوند ومیلیونها نیروی تازه وارد به...Gozareshgar
info@gozareshgar.com